Algemene Voorwaarden

Voorwaarden bij verstrekking van een opdracht


Op onze werkzaamheden, diensten en geleverde producten zijn van toepassing het bepaalde in de DNR 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever- architect, ingenieur en adviseur) met als aanvulling hierop ‘Aanvullende voorwaarden Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling′.

Bij acceptatie van de offerte c.q. verstrekking van de opdracht al dan niet schriftelijk, mondeling of per e-mail verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van
de DNR-2011 en de Aanvullende voorwaarden Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling op de DNR-2011 als gedeponeerd in het handelsregister van de de KVK.

Door het downloaden van onderstaande 4 documenten, heeft u onze volledige algemene voorwaarden ter beschikking.

Klik hier om de DNR 2011 te downloaden.

Klik hier om de toelichting op de DNR 2011 te downloaden.

Klik hier om de tekstvergelijking DNR 2005 / DNR 2011 te downloaden.

Klik hier om de Aanvullende voorwaarden Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling (t.o.v. DNR-2011) te downloaden.

Geregistreerde merknaam

Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling.

Auteursrecht


Op alle ontwerpen van Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling rust auteursrecht, dan wel het intellectuele eigendomsrecht. Deze blijven dan ook eigendom van Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling , voor de specifieke voorwaarden zie bovenstaand document ‘Aanvullende bepalingen Gerben Jan van Harten, Ontwerp en
Ontwikkeling t.o.v. DNR-2011′.

Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, worden doorgelinkt naar ander websites, danwel gedeeltijk worden overgenomen in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling

Het is u niet toegestaan de uitvoering van enig ontwerp van Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling te herhalen – evenmin indien het slechts een deel van een
ontwerp betreft- zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling .

Voor het gebruik van afbeeldingen van onze website voor uw eigen mediakanaal, zie onze richtlijn Auteursrecht afbeeldingen.

Op al ons werk is dan ook de auteurswet uit 1912 van toepassing.

Privacy Policy


Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze
website zal Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling , met inachtnem1ing van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze
verwerken.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy
statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

Wijzigingen

Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Raadpleeg daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Gerben Jan van Harten, Ontwerp en Ontwikkeling
Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 18 juli 2016